China

Xinping, Guangxi

Yangshuo, Guangxi

Longji Rice Terrace, Guangxi

Ancient abandoned village